Συστήματα Ελεγχόμενης Πρόσβασης

Το Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης, επιτελεί έναν ευρύτερο ρόλο πέραν του ρόλου Ελέγχου Πρόσβασης σε χώρους μιας εγκατάστασης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως κρίσιμοι.

Εξαιτίας του ρόλου αυτού, δημιουργεί μια γέφυρα συλλειτουργίας του Access Control με όλα τα Συστήματα Πυρασφάλειας και Ασφάλειας, καθώς οι λειτουργίες Access Control επηρεάζουν και επηρεάζονται από την λειτουργία των υπολοίπων Συστημάτων.  

Κάτω από αυτή την ανάγκη, το Σύστημα Access Control, πρέπει να διαθέτει υψηλού επιπέδου αξιοπιστία λειτουργίας, με ικανούς πόρους εφεδρείας (Redundancy), προστασία από εξωτερικές επιθέσεις (Cyber attacks), διαφύλαξη δεδομένων μέσω μηχανισμών (GDPR compliant), διενέργεια εσωτερικών ελέγχων (Audits) εντοπισμού αντικανονικών συμβάντων και παρατυπιών, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Emergency Evacuation),  και τέλος προσαρμογή στις λειτουργίες του χώρου όπου εφαρμόζεται (Workflow).

Η IFSAS προσφέρει εξελιγμένα Συστήματα Access Control, σύγχρονης τεχνολογίας, απόλυτα προσαρμόσιμα σε οποιοδήποτε Workflow. Στα Συστήματα αυτά ενσωματώνονται τα πλέον εξελιγμένα εργαλεία IT (IT tools), καθιστώντας τα ένα παραγωγικό εργαλείο διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας, Υγιεινής και Προστασίας εργαζομένων, Παραγωγής, Υποστήριξης Υποδομών, δηλαδή με άλλα λόγια ένα πραγματικό Management tool.