Τεχνική Υποστήριξη – After Sales Support

Η συνεπής και η συστηματική Τεχνική Υποστήριξη των Συστημάτων, είναι ο κύριος παράγοντας για την βέλτιστη μακροχρόνια λειτουργία των συστημάτων εξασφαλίζοντας έτσι, πέραν του υψηλού  επιπέδου προστασίας και την απόδοση της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.

Η τεχνική υποστήριξη έχει δύο σκέλη, αυτή της προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης επί του εξοπλισμού (Hardware) και αυτή της υποστήριξης του λογισμικού (Software), μέσω συστηματικών αναβαθμίσεων, όπως αυτές εκδίδονται από τον κατασκευαστή.

Παρέχουμε συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης επί του εξοπλισμού (SLA) με χρόνο απόκρισης έως και 2 ωρών και υποστήριξη λογισμικού (SSA) με απευθείας σύνδεση και συνεργασία με τον κατασκευαστή.